โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ
ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลที่ยังขาดแคลน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยให้บริการ WiFi Free หมู่บ้านละ 1 จุด
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และบริการอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกับคนในเมือง มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
และเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม

ปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวนทั้งสิ้น 289 แห่ง


 
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์