การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561


วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 4 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการสถิติ จำนวน 44 คน 
โดยมีนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเลขานุการฯ ในการประชุมครั้งนี้ 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งประกอบด้วยผังรายการข้อมูลสถิติทางการของจังหวัด 
จำนวนทั้งสิ้น 152 รายการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) รายการข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน 
(เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 115 รายการ 
ส่วนที่ 2) รายการข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561-2564
จำนวน 37 รายการ ซึ่งจะมีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และรวบรวมข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการต่อไป 

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์